วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การปฏิรูปการศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา

การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาของอเมริกา เกิดขึ้นจากความต้องการเป็นหนึ่งในโลก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยเน้นความสำคัญที่การพัฒนาครู ทั้งทางด้านองค์ความรู้ ทักษะการสอนและการวัดผล ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างในหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา รัฐบาลกลางได้ใ้ห้การสนับสนุนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยเน้นกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร ซึ่งนำความตื่นเต้นของการวิจัยและการค้นพบของวิทยาศาสตร์เข้าไปสู่ชั้นเรียน การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น